Quanties mínimes de les pensions del sistema de la Seguretat Social durant l´any 2015

Durant l'any 2015 les quanties mínimes de les pensions del sistema de la Seguretat Social, en la modalitat contributiva, queden fixades, en còmput anual, classe de pensió i requisits concurrents en el titular, en els imports següents:
Clase de pensió
Titulares
Con cónyuge a cargo
Euros/año
Sin cónyuge: unidad económica unipersonal
Euros/año
Con cónyuge no a cargo
Euros/año
Jubilación
Titular amb sesenta y cinco años
10.960,60
8.883,00
8.426,60
Titular menor de sesenta y cinco años
10.273,20
8.309,00
7.851,20
Titular con sesenta y cinco años procedente de gran invalidez
16.441,60
13.325,20
12.640,60
Incapacidad Permanente
Gran invalidez
16.441,60
13.325,20
12.640,60
Absoluta
10.960,60
8.883,00
8.426,60
Total: Titular con sesenta y cinco años
10.960,60
8.883,00
8.426,60
Total: Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años
10.273,20
8.309,00
7.851,20
Total: Derivada de enfermedad común menor de sesenta años
5.524,40
5.524,40
55 % Base mínima de cotización del Régimen General
Parcial del régimen de accidentes de trabajo: Titular con sesenta y cinco años
10.960,60
8.883,00
8.426,60
Viudedad
Titular con cargas familiares
 
10.273,20
 
Titular con sesenta y cinco años o con discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100
 
8.883,00
 
Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años
 
8.309,00
 
Titular con menos de sesenta años
 
6.724,20
 

Clase de pensión
Euros/año
Orfandad
Por beneficiario
2.713,20
En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 6.724,20 euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios.
 
Por beneficiario discapacitado menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100
5.339,60
En favor de familiares
Por beneficiario
2.713,20
Si no existe viudo ni huérfano pensionistas:
 
– Un solo beneficiario con sesenta y cinco años
6.559,00
– Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años
6.178,20
Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 4.011,00 euros/año entre el número de beneficiarios.
-Per l'any 2015, la quantia de les pensions de jubilació i invalidesa del sistema de la Seguretat Social, en la modalitat no contributiva, es fixarà en 5.136,60 euros íntegres anuals.
- Per a l'any 2015, s'estableix un complement de pensió, fixat en 525,00 euros anuals, per al pensionista que acrediti fefaentment que no tenen habitatge en propietat i tenir, com a residència habitual, un habitatge llogat al pensionista el propietari del qual no tingui amb ell relació de parentiu fins a tercer grau, ni sigui cònjuge o persona amb la qual constitueixi una unió estable i convisqui amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal. En el cas d'unitats familiars en què convisquin diversos perceptors de pensions no contributives, només podrà percebre el complement el titular del contracte de lloguer o, si són diversos, el primer d'ells.


No hay comentarios:

Publicar un comentario